องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานสภา อบต.
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2554

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ปี 2563
      
 
  ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ปี...
  การปลูกผักสวนครัว ไม้ดอก ไม่ประดับ
  โครงการเข้าปริวาสกรรมวัดป่าเมตตาธรรม ประจำปีงบประม...
  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ...
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเมืองโดน ประจ...
  ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี
  โครงการฝึกอบรมทบทวนแผนป้องกันความเสียหายจากอัคคีภั...
  “โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และส...
  โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
  ผลิตภัณฑ์ปูนปั้น ตำบลเมืองโดน
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้