วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากหนองแต้ไปด้านทิศใต้ (ต่อจากเส้นเดิม) บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคสล.เส้นท้างเข้าหมู่บ้าน บ้านดอนยาว หมูที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากปู่ตาไปบ่อเกลือ บ้านเมืองโดน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกสายจากบ้านดอนยาวไปเมืองดู่ (ตำบลโนนเพ็ด) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายข้างบ้านนางเลิศ บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินและซ่อมแซมถนน คสล.ข้างสระหนองบัว บ้านเมืองโดน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายฉลาดไปป่าช้า (ต่อจากเส้นเดิม) บ้านดอนยาว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านเมืองโดน หมู่ที่ 1 ไปบ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคสลเส้นกลางบ้าน จำนวน 2 จุด บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง