องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 15 ม.ค. 2567 ]0
2 การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 15 ม.ค. 2567 ]0
3 การรับชำระภาษีป้าย [ 15 ม.ค. 2567 ]0
4 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 15 ม.ค. 2567 ]0
5 คู่่มือการให้บริการเบี้ยยังชีพู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 7 ต.ค. 2565 ]33
6 การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 ก.พ. 2565 ]138
7 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน [ 1 ก.พ. 2565 ]128
8 การรับชำระภาษีป้าย [ 1 ก.พ. 2565 ]133
9 การจดทะเบียนพานิช [ 1 ก.พ. 2565 ]154
10 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร [ 1 ก.พ. 2565 ]129
11 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 1 ก.พ. 2565 ]124
12 การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 1 ก.พ. 2565 ]130
13 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 1 ก.พ. 2565 ]128
14 การขออนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 ก.พ. 2565 ]133
15 การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 1 ก.พ. 2565 ]141
16 คู่มือประชาชน [ 24 ม.ค. 2565 ]145