องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ [ 25 ก.พ. 2565 ]67
2 นโยบายการปริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]60
3 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 25 ก.พ. 2565 ]55
4 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหววัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. [ 25 ก.พ. 2565 ]62
5 ประกาศ อบต.เมืองโดน เรื่องการสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด อบต.เมืองโดน ประจำปีงบประมาณ2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]61
6 รายงานการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัด [ 25 ก.พ. 2565 ]64
7 โครงการ กิจกรรม 5 ส. "(Cteaning Day)" [ 25 ก.พ. 2565 ]57
8 ประมวลมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 25 ก.พ. 2565 ]54
9 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกฯ [ 25 ก.พ. 2565 ]59
10 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต.เมืองโดน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]58
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 25 ก.พ. 2565 ]59
12 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ก.พ. 2564 ]57