องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ [ 3 ต.ค. 2566 ]12
2 ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง [ 3 ต.ค. 2565 ]13
3 KM อบต.เมืองโดน ปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]12
4 แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ [ 25 ก.พ. 2565 ]170
5 นโยบายการปริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]131
6 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 25 ก.พ. 2565 ]123
7 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหววัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. [ 25 ก.พ. 2565 ]137
8 ประกาศ อบต.เมืองโดน เรื่องการสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด อบต.เมืองโดน ประจำปีงบประมาณ2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]126
9 รายงานการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัด [ 25 ก.พ. 2565 ]132
10 โครงการ กิจกรรม 5 ส. "(Cteaning Day)" [ 25 ก.พ. 2565 ]129
11 ประมวลมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 25 ก.พ. 2565 ]125
12 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกฯ [ 25 ก.พ. 2565 ]124
13 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต.เมืองโดน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]125
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 25 ก.พ. 2565 ]127
15 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ก.พ. 2564 ]126