องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 2 ธ.ค. 2563 ]39
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท.ฉบับที่4 พ.ศ.2561 [ 2 ธ.ค. 2563 ]39
3 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 1 ธ.ค. 2563 ]36
4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง [ 1 พ.ย. 2561 ]35
5 ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]202
6 ระเบ ี ยบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประชุมของสภาเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 19 ต.ค. 2561 ]109
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 19 ส.ค. 2561 ]97
8 ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2560 [ 30 มี.ค. 2561 ]193
9 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 12 ม.ค. 2561 ]101
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 [ 25 พ.ย. 2560 ]192
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 [ 10 พ.ย. 2560 ]216
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 [ 3 พ.ย. 2560 ]211
13 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับท ี่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 3 พ.ย. 2560 ]184
14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) [ 18 ต.ค. 2560 ]157
15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 [ 17 ต.ค. 2560 ]162
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 10 ต.ค. 2560 ]155
17 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 9 ต.ค. 2560 ]169
18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 [ 9 ต.ค. 2560 ]176
19 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 [ 5 ต.ค. 2560 ]169
20 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการนับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 [ 5 ต.ค. 2560 ]172
 
หน้า 1|2