องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการขั้นพื้นฐาน

             การคมนาคม

1.  ถนน                                                  4              สาย

-  ถนนหินคลุก                      2              สาย

-  ถนนลาดยาง                       2              สาย

-  ถนนคอนกรีต  มีภายในหมู่บ้านซึ่งได้รับการพัฒนาเกือบทุกเส้นทาง

-  ถนนดินลูกรัง  ส่วนมากเป็นทางไปพื้นที่การเกษตร  และเชื่อมอำเภอหนองสองห้องและตำบลใกล้เคียง

-  ถนนหินคลุก   ส่วนมากเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  และไปพื้นที่การเกษตร

-  ถนนลาดยาง  เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  ซึ่งได้ชำรุดมากแล้วควรได้รับการซ่อมแซม

2.               สะพาน                                           2              แห่ง

-  ระหว่างบ้านเมืองโดน- ดอนวัว

-  บ้านดอนยาว

             การโทรคมนาคม

                                1.  มีโทรศัพท์สาธารณะ        จำนวน    10   แห่ง

 

             การไฟฟ้า

                                1.  มีไฟฟ้าใช้       7 หมู่บ้าน

                                2.  มีโคมไฟฟ้าสาธารณะ                      53            จุด

 

            การประปา

                                1. มีน้ำประใช้         7             หมู่บ้าน