องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

            สถานศึกษา

                                1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                          จำนวน   1  แห่ง

                                2.  โรงเรียนประถมศึกษา                                                      จำนวน   4  แห่ง

- โรงเรียนบ้านดอนวัว

-  โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี

-  โรงเรียนวัดบ้านหนองคู

                                                                -  โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง

                                3.  โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)                 จำนวน    1   แห่ง

                                                                -  โรงเรียนเมืองโดนสำโรง

                                4.  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                  จำนวน    7  แห่ง

            สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                                1.  วัด                                                                      จำนวน    5    แห่ง

-  วัดบ้านเมืองโดน                                หมู่ที่  1

-  วัดบ้านดอนวัว                                    หมู่ที่  3

-  วัดบ้านดอนยาว                                  หมู่ที่  4

-  วัดบ้านหนองคู                                   หมู่ที่  5

-  วัดบ้านหนองม่วงน้อย                       หมู่ที่  6 

2.  สำนักสงฆ์                                                         จำนวน    4   แห่ง

-  สำนักสงฆ์บ้านโนนเมือง                   หมู่ที่  2

-  สำนักสงฆ์วัดป่าเมตตา                        หมู่ที่  4

-  สำนักสงฆ์วัดป่าบ้านหนองคู               หมู่ที่  5

-  สำนักสงฆ์บ้านหนองแวง                    หมู่ที่  7

             ข้อมูลด้านสาธารณสุข

                                1.  สถานีอนามัยประจำตำบล                               1  แห่ง    (ตั้งอยู่บ้านหนองคู  หมู่ที่ 5 )

                                2.  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                         ร้อยละ 100

                                3.  การจัดเก็บและทำลายขยะ  กระทำโดย   ชาวบ้านจัดเก็บและทำลายเอง  โดยวิธี  เผา , ฝัง