องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

            อาชีพ

                    ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน  ประกอบอาชีพ ทำนา  และประกอบอาชีพทางด้านอื่นบ้างเล็กน้อย  เช่น  ค้าขาย , รับราชการ , เลี้ยงสัตว์ , รับจ้าง            

            หน่วยธุรกิจในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน   ได้แก่

1.  โรงสี                                                                   22  แห่ง

2.  ร้านค้า (ขายของชำ)                                           35  แห่ง

3.  ร้านค้าชุมชน                                                       4     แห่ง ( หมู่ที่  1,2,6,7)
                4.  ฉางสำรองพันธุ์ข้าว                                            3     แห่ง  (  หมู่ที่  1,2)