องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

                        การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจดี  ประชาชนมีความรู้ทันสมัย  สุขภาพร่างกายแข็งแรง
แหล่งน้ำสะอาดพอเพียง
     สังคมสงบสุข    สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ   แสงสว่างอย่างทั่วถึง

พันธกิจการพัฒนา

พันธกิจที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ
อบต
.  ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี

พันธกิจที่   2  สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ  

พันธกิจที่  3   สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง   สมดุลและยั่งยืน   โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม  ให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร

พันธกิจที่   4  พัฒนาประสิทธิภาพ   เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล   ในงานด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

พันธกิจที่  5  ฟื้นฟู   อนุรักษ์   ส่งเสริม    มรดกทางวัฒนธรรม    ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น

พันธกิจที่   6  สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรป่าไม้  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว  และพัฒนาการกีฬา

                 พันธกิจที่  7  พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง   การบริหาร  การปกครอง   และการมีส่วนร่วมให้กับประชาชน