องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวจารุณี  บุญประสม 
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา


 

นางสาวกรวรรณ  ชาลีเปรี่ยม
นางสาววาศิณี   ชุมพุทธ์
นางสาวพิมภกา ชมพุทธ์
นักวิชาการศึกษา
จ้างเหมาบริการกองการศึกษาฯ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก