องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
กองช่าง


นายประกาศิต จรทะผา
นายช่างโยธาอาวุโส
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

นายประกาศิต จรทะผา
นายฐาปกรณ์   เทพประจักษ์

นางสาวจันทร์เจ้า  เจริญวงษ์

นายช่างโยธาอาวุโส
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

  
 
 


  
 
 


-ว่าง-


ผู้ช่วยนายช่างโยธา