องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวจารุณี บุญประสม
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

 
 

นางสาวเพ็ญศรี จิตจัง 

นางสาวปวีณา   ทีมีศรี 
นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานพัสดุ

 


นางสาวรัตนาภรณ์  เพ็งนอก
 
 นางพิมพ์พร โฮนอก

จ้างเหมาบริการกองคลัง


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้