องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


นางสาวอัยษดา  ทุรันไธสง
หัวหน้าสำนักปลัด

นายธนพล  ประเสริฐ นางสาวคณิดา  จันทีนอก
นางสาวอรวรรณ   ชมพุทธ์
นักวิชาการเกษตร นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 
พันจ่าเอกนิพนธ์  เสนา
นางสาวเขมจิรา ตาเกิด
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ

 

 
 
นายพิทักษ์ จันทสิทธ์ฺ

นายอุทัย เศียรนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
ยาม