องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวดวงใจ ชมพุทธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
081-9556034  
 
นายเกรียงไกร  จันทลีลา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
080-1953074
 
 นายประกาศิต จรทะผา
นายช่างโยธาอาวุโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวจารุณี  บุญประสม
ผู้อำนวยการกองคลัง
095-5369454
081-7184571

 


 
นางสาวอัยษดา  ทุรันไธง
นางสาวจารุณี  บุญประสม
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา
 085-6994878 095-5369454