องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.นายสมาน อดทน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายเฉลิม แก้วคูนอก
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวดวงใจ ชมพุทธ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางณรงค์ อดทน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
นายวชิรวิทย์ เจริญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
นายสมพร จงเทพ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
นายประจวบ แทนสีดา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
นายบัวรินทร์ สาลีเทศ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7