องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายเฮม  ภู่นอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
084-3017355
 


นายบัวราญ  ปุผาโล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายบุญตา  แก้วคูนอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
065-3377491
080-8801379
นายเติม แก้วคูนอก

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

086-2611426
 
นางสาวดวงใจ  ชมพุทธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายเกรียงไกร จันทลีลา
รองปลัดฯ
081-9556034
080-1953074