วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเมืองโดน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประจำหมุ่บ้านภายในตำบลเมืองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
ซื้อต้นไม้พร้อมอุปกรณ์โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกีรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงแบบเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง