วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็ครถยนต์ตามระยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างเหมากำจัดวัชพืชสระหนองบัว บ้านเมืองโดน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องตัดหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง