วันที่
ชื่อเรื่อง
24  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองคู หมู่ที่ 5 ไปบ้านดอนยาว
1  เม.ย. 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปบ้านเมืองดู่(ต่อจากเส้นเดิม) บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหนองแต้ไปนานางดวงรัตน์ คำดี บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางลำใยไปด้านทิศใต้ บ้านหนองคู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างหอถังประปา บ้านหนองแวง หมุ่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างสระหนองนา บ้านดอนยาว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดอนยาว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มหัวสะพานไปชลประทาน บ้านดอนยาว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าช้าบ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 ไป บ้านเมืองโดน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง