วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิิมพ์ดีด (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จ้างโครงการกำจัดขยะและปรับภูมิทัศที่ทิ้งสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างที่ทิ้งขยะประจำบ้านหนองคู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายวชิรวิทย์ไปลำห้วยแอก บ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหนองบ้านไปบ้านเมืองดู่ (ตำบลโนนเพ็ด) บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียนหนองม่วงหนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมพร้อมปรับเกลี่ยถนนที่ชำรุด เพื่อแก้ไขปัญหาการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านเมืองโดน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมพร้อมปรับเกลี่ยถนนที่ชำรุด เพื่อแก้ไขปัญหาการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านหนองคู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซ่อมแซมพร้อมปรับเกลี่ยถนนที่ชำรุด เพื่อแก้ไขปัญหาการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 2