วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ซื้อทรายกำจัดลุกน้ำยุงลาย) ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัด(เครื่องพิมพ์) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองคูไปบ่อขยะ บ้านหนองคู หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองคูไปบ่อขยะ บ้านหนองคู หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  เม.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองคูไปบ่อขยะ บ้านหนองคู หมู่ที่ 5
3  เม.ย. 2566
จ้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และเป็นก่ีบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และเป็นก่ีบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาสำนักปลัด ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง