วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ซื้อชั้นวางเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากปู่ตาไปโนนหมาจอก(เส้นต่อจากเส้นเดิม) บ้านเมืองโดน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างเสริมผิวถนน คสล.สายจากถนนลาดยางถึงบ้านนายยัน บ้านดอนยาว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างเสริมถนน คสล.จากแยกหอถังสูงประปาไปถึงสามแยกทางไปบ้านเมืองดู่ บ้านหนองคู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างวางท่อระบายน้ำจากหน้าวัดไปสระหนองพญา บ้านหนองคู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างวางท่อระบายน้ำจากข้างรั้วโรงเรียนหนองม่วงหนองแวงลงสระหนองบ้าน บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากศาลปู่ตา บ้านเมืองโดน หมู่ที่ 1 ไปด้านทิศตะวันออกบ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นจากหอถังประปาไปด้านทิศใต้ บ้านหนองคูหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างเสริมผิวจราจรจากสามแยกไปบ้านนายแหลม บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง