วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนภายในตำบลเมืองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน เดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมาสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านดอนยาว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมาสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองโดน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมประปาหมู่บ้าน บ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้า 7 หมู่บ้าน ภายในตำบลเมืองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร อบต.เมืองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซักและซ่อมแซมผ้าม่านของ อบต.เมืองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อพันธุ์ไก่ไข่ อายุไม่ต่ำกว่า 18 สัปดาห์ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ตำบลเมืองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง