วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านเมืองโดน หมู่ที่ 1 ไปสามแยกทางเข้าวัดป่าเมตตาธรรม บ้านดอนยาว หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากหนองแต้ไปโนนผง บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการเสริมถนน คสล.เส้นจากถนนลาดยางไปหน้าสหกรณ์ บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการเสริมถนน คสล.ภายในหมุ่บ้าน จำนวน 6 จุด บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการเสริมถนน คสล.จากบ้านนายวิลัยไปถึงบ้านนายทองสุข บ้านหนองคู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นข้างโรงเรียน ถึงบ้านนายบุญเลิศ บ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กตำบลเมืองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง