วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภายในเขตตำบลเมืองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกนานายอดุลย์ บ้านดอนยาว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขยายถนน คสล.เส้นทิศตะวันออกของหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรั้วรอบหนองป่าช้า บ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างวางท่อส่งน้ำจากหนองป่าช้าไปสระปู่ตา บ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำจากสี่แยกไปสระหนองแวง บ้านหนองคู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางตื้นจากร้านค้าชุมชนไปถึงศาลปู่ตา บ้านเมืองโดน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างขยายถนน คสล.เส้นกลางบ้าน บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างเสริมผิวจราจรภายในหมู่บ้าน บ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง