วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยแอกหน้าฝาย บ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างผนังไหล่ถนน คสล. สายหน้าวัด บ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากแยกหอถังสูงประปาไปถึงสามแยกทางไปบ้านเมืองดู่ บ้านหนองคู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้าง คสล.สายจากสามแยกบ้านนางบุปผาไปถึงถนนสายดอนยาว - หนองคู บ้านดอนยาว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตำบลเมืองโดน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 4 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้านเส้นคุ้มหัวสะพาน บ้านดอนยาว หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)