วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนผิวหินคลุกสายบ้านหนองคูไปบ้านเมืองดู่ (ตำบลโนนเพ็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายถนนเส้นกลางบ้านด้านทิสใต้ บ้านดอนยาว หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ส.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนน คสล.ซอยบ้านนายชิต ฉิมพลี บ้านเมืองโดน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร) ครั้งที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมคลองส่งน้ำ คสล.จากคลองอีสานเขียวไปหนองบัว บ้านเมืองโดน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนดินรอบสระหนองโสน บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง