วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็ครถยนต์ อบต.เมืองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองคู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแวมถนนดินเพื่อการเกษตร สายจากบ้านหนองคูไปโนนผง บ้านหนองคู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนผิวหินคลุกสายบ้านเมืองโดนไปบ้านดอนวัว บ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง