วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวหินคลุกไปโนนพะงาด บ้านดอนยาว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างผนังกั้นดินถนน คสล.เส้นข้างโรงเรียนบ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างเทดาด คสล.เส้นข้างลำห้วยแอก บ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรด้านทิศตะวันตก โรงเรียนเมืองโดนสำโรง (สายต่อจากเส้นเดิม) บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
เช่าจ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอิรเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม(สัญญาต่อเนื่อง)เพื่อจัดทำเว็บไซ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง