วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างสระหนองบัว บ้านเมืองโดน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวหินคลุกจากสาลปู่ตาไปนานายวิฑูรย์ ชุดนอก บ้านหนองคู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวหินคลุกจากถนนลาดยางไปโนนหินแห่ (ต่อจากเส้นเดิม) บ้านหนองม่วงน้อยหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องโปรเจกเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างโดมหลังคาคุมลานเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำแผนที่แม่บท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุโครงการจัดทำแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อเวชภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการฉีดวัคซีนโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ(พิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน 4 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง