วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2561
จ้างวางท่อระบายน้ำข้างนานางสร้อย แก้วสระน้อย บ้านดอนยาว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หน้าซอยคุ้ม 7 บ้านเมืองโดน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้างศาลปู่ตา บ้านเมืองโดน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้างบ้านนายมานพ หมายถิ่นกลาง บ้านดอนยาว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาสุบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อน้ำมันพ่นยุง (โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง