วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการดำเนินการช่วยเหลือปัญหาภัยแล้ง บ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน บ้านดอนยาว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 2
9  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภายในตำบลเมืองโดนจำนวน 5 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
อาหารเสริม(นม) ศูนพัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน
27  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ทั้ง 7 หมู่บ้านภายในตำบลเมืองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง