วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและน้ำแข็งโครงการแข่งขันกีฬาตำบลเมืองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้ออุปกรณ์กีฬาฝึกซ้อมและแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลเมืองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมหอถังน้ำและระบบสูบน้ำเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา บ้านหนองคู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรจากหนองแต้ไปทางทิศใต้หมู่บ้าน บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
จ้างโครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำจากร้านค้าชุมชน บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 2 ถึงหนองใหญ่ (เส้นหน้า อบต.เมืองโดน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน แบบรางตื้น บ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชการที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็ครถยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง