วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้านจากบ้านเมืองโดน หมู่ที่ 1 ไปบ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะน้ำบาดาลพร้อมวางท่อส่งน้ำบ้านเมืองโดน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  เม.ย. 2562
โครงการเจาะน้ำบาดาลพร้อมวางท่อส่งน้ำบ้านเมืองโดน หมู่ที่ 1
29  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนดินผิวหินคลุกเส้นดอนตะคร้อ บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างเสริมถนน คสล.เส้นกลางหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.รอบหมู่บ้านเส้นคุ้มหัวสะพาน บ้านดอนยาว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง