วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินสายจากหนองขามไปทางวัดป่า หมู่ที่ 2 บ้านโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างโครงการเสริมผิวถนน คสล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางตื้น ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างโครงการเทดาดผนัง คสล.ข้างลำห้วยแอก บ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายถนน คสล.เส้นกลางบ้านด้านทิสใต้ บ้านดอนยาว หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  เม.ย. 2562
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายถนน คสล.เส้นกลางบ้านด้านทิสใต้ บ้านดอนยาว หมู่ที่ 4
19  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินสายจากถนนลาดยางไปทิศตะวันออก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างถมดินเพื่อการเกษตรคันคู สระหนองโสน บ้านเมืองโดน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกหนองพญา บ้านหนองคู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกสระหนองป่าช้า บ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง