วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2562
จ้างเสริมถนน คสล.เส้นข้างวัดบ้านหนองม่วงน้อย จำนวน 2 จุด บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ลงคลองอิสานเขียว บ้านเมืองโดน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นทางเข้าทางเข้าที่ทิ้งสิ่งปฏิกูล บ้านหนองคู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างขุดลอกสระปู่ตา บ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแอร์สำนักงาน อบต.เมืองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภายในเขตตำบลเมืองโดน จำนวน 5 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศโครงการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมตำบลเมืองโดน(กิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้านดอนกลอย ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างโครงการเจาะน้ำบาดาลพร้อมวางท่อส่งน้ำบ้านเมืองโดน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง