วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมเครื่องเสียงโครงการแข่งขันกีฬาตำบลเมืองโดน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
เหมาทำอาหารกลางวันโครงการแข่งขันกีฬาตำบลเมืองโดนเกมส์ ประจำปี 2564
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านเมืองโดน หมู่ที่ 1 ไปบ้านดอนยาว หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินพร้อมขยายถนน คสล.ข้างสระหนองบัว บ้านเมืองโดน หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินเส้นหน้าวัดด้านทิศตะวันออกหมู่บ้าน บ้านดอนวัว หมุ่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวหินคลุกเพื่อการเกษตรเส้นทางเข้าดอนกลาง บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้นสามแยกทางไปบ้านดอนยาว บ้านหนองคู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินเส้นด้านทิศตะวันออกหมู่บ้าน บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างโครงการขุดลอกสระโคกสาธาระณะหนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง