องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานสภา อบต.
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การบริการขั้นพื้นฐาน
 

การบริการขั้นพื้นฐาน

             การคมนาคม

1.  ถนน                                                  4              สาย

-  ถนนหินคลุก                      2              สาย

-  ถนนลาดยาง                       2              สาย

-  ถนนคอนกรีต  มีภายในหมู่บ้านซึ่งได้รับการพัฒนาเกือบทุกเส้นทาง

-  ถนนดินลูกรัง  ส่วนมากเป็นทางไปพื้นที่การเกษตร  และเชื่อมอำเภอหนองสองห้องและตำบลใกล้เคียง

-  ถนนหินคลุก   ส่วนมากเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  และไปพื้นที่การเกษตร

-  ถนนลาดยาง  เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  ซึ่งได้ชำรุดมากแล้วควรได้รับการซ่อมแซม

2.               สะพาน                                           2              แห่ง

-  ระหว่างบ้านเมืองโดน- ดอนวัว

-  บ้านดอนยาว

             การโทรคมนาคม

                                1.  มีโทรศัพท์สาธารณะ        จำนวน    10   แห่ง

 

             การไฟฟ้า

                                1.  มีไฟฟ้าใช้       7 หมู่บ้าน

                                2.  มีโคมไฟฟ้าสาธารณะ                      53            จุด

 

            การประปา

                                1. มีน้ำประใช้         7             หมู่บ้าน