องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานสภา อบต.
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

            สถานศึกษา

                                1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                          จำนวน   1  แห่ง

                                2.  โรงเรียนประถมศึกษา                                                      จำนวน   4  แห่ง

- โรงเรียนบ้านดอนวัว

-  โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี

-  โรงเรียนวัดบ้านหนองคู

                                                                -  โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง

                                3.  โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)                 จำนวน    1   แห่ง

                                                                -  โรงเรียนเมืองโดนสำโรง

                                4.  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                  จำนวน    7  แห่ง

            สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                                1.  วัด                                                                      จำนวน    5    แห่ง

-  วัดบ้านเมืองโดน                                หมู่ที่  1

-  วัดบ้านดอนวัว                                    หมู่ที่  3

-  วัดบ้านดอนยาว                                  หมู่ที่  4

-  วัดบ้านหนองคู                                   หมู่ที่  5

-  วัดบ้านหนองม่วงน้อย                       หมู่ที่  6 

2.  สำนักสงฆ์                                                         จำนวน    4   แห่ง

-  สำนักสงฆ์บ้านโนนเมือง                   หมู่ที่  2

-  สำนักสงฆ์วัดป่าเมตตา                        หมู่ที่  4

-  สำนักสงฆ์วัดป่าบ้านหนองคู               หมู่ที่  5

-  สำนักสงฆ์บ้านหนองแวง                    หมู่ที่  7

             ข้อมูลด้านสาธารณสุข

                                1.  สถานีอนามัยประจำตำบล                               1  แห่ง    (ตั้งอยู่บ้านหนองคู  หมู่ที่ 5 )

                                2.  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                         ร้อยละ 100

                                3.  การจัดเก็บและทำลายขยะ  กระทำโดย   ชาวบ้านจัดเก็บและทำลายเอง  โดยวิธี  เผา , ฝัง