องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานสภา อบต.
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สภาพทั่วไป
 

ข้อมูลสภาพทั่วไป

                 องค์การบริหารส่วนตำเมืองโดน   ตั้งอยู่หมู่ที่ 2   ตำบลเมืองโดน   อำเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา    อยู่ห่างจากอำเภอประทาย    ประมาณ  17  กิโลเมตร จัดตั้งเมื่อ  23  กุมภาพันธ์  2540

ที่ตั้ง  

ทิศเหนือ              ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมาและติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

 ทิศใต้                  ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่ายและ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์       จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

เนื้อที่
                   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน มีพื้นที่ทั้งหมดของตำบล  19,612ไร่    (36ตารางกิโลเมตร)

- พื้นที่ทำการเกษตร                                15,905                     ไร่

                                - พื้นที่ป่าไม้                                                630                      ไร่

                                - ที่อยู่อาศัย                                                  556                      ไร่

                                - แหล่งน้ำ                                                 1,378                      ไร่

                                - อื่น ๆ                                                      1,143                      ไร่ 

ภูมิประเทศ
                    มีลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มสลับกับที่ดอน  บริเวณที่ลุ่มจะเป็นที่ทำนา  บริเวณที่ดอนจะเป็นที่ตั้งบ้านเรือน  ลักษณะของดินจะเป็นดินร่วนปนทราย  และเป็นดินเค็ม   เหมาะสำหรับเลี้ยงสัตว์   และทำการเกษตร    

จำนวนหมู่บ้านและจำนวนประชากร
                    องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ประกอบด้วยหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน   มีพื้นที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้ง  7 หมู่บ้าน